De JEF methodiek

Ontdek de werkwijze waarop we film- en gamewijsheid stimuleren bij kinderen, jongeren en begeleiders.

JEF ontwikkelde een eigen methodiek om film- en gamewijsheid te stimuleren bij kinderen, jongeren en begeleiders. Deze methodiek definieert de werkwijze van JEF, verheldert onze visie en is een leidraad bij het ontwikkelen van workshops, masterclasses, installaties, lesmateriaal en meer.

Deze methodiek ontstond:

  • vanuit de jarenlange expertise van JEF
  • vanuit onderzoek naar leerprocessen bij kinderen
  • uit modellen voor authentieke kunsteducatie, zoals die van F. Haanstra en E. Heijnen in Nederland

Doel = film- en gamewijsheid

Deze methodiek is voor JEF dé manier om film- en gamewijsheid te stimuleren. Film- en gamewijsheid benadert film in al zijn verschijningsvormen: van documentaire tot filmische games. We vertrekken steeds vanuit de filmische beeldtaal, de audiovisuele technieken, het filmproces en de thematiek van de film.

Met deze componenten werken we aan filmwijze competenties: kinderen kunnen onbevangen film proeven, actief kijken, analyseren, maken, delen, erover reflecteren en ermee experimenteren.

Zo ontwikkelen kinderen kritische, creatieve en culturele vaardigheden en groeien ze uit tot actieve burgers.

De JEF methodiek

JEF creëert een leuk en aangenaam leerproces door actief betrokken deelnemers en een authentieke leeromgeving:

Actieve betrokkenheid

JEF ziet de lerende als een actieve deelnemer en geen passieve ontvanger van informatie. Door actieve opdrachten gaan kinderen en jongeren hun kennis anders inzetten. Het is een manier om ideeën te genereren en om statische kennis om te zetten in dynamisch begrijpen. Deze actieve opdrachten focussen zich niet alleen op experimenteren en maken. Ook actief kijken naar film is een belangrijke competentie om te stimuleren, bijvoorbeeld met prikkelende vragen en opdrachten.

Concreet

In workshops en vormingen dagen we deelnemers uit via actieve opdrachten. Al het lesmateriaal bevat vragen, opdrachten en tools waarmee leerkrachten aan de slag kunnen gaan.

Authentieke leeromgeving

Kinderen, jongeren en volwassenen leren voortdurend kennis, vaardigheden en attitudes om in te zetten in een bepaalde context. Dit leerproces is best geënt op realistische leeromgevingen.

Concreet

JEF daagt begeleiders uit om authentieke of realistische leeromgevingen te scheppen die geënt zijn op de leefwereld van de deelnemers, de professionele wereld en ook de brede sociaal-culturele context.

Bekijk onze vormingen voor leerkrachten en begeleiders

Cultuur van de deelnemer

JEF hanteert een aanpak op maat van kinderen en jongeren, vanuit hun leefwereld en voorkennis. We laten ruimte voor persoonlijke stellingname, er is aandacht voor persoonlijke interesses en behoeftes. Zo bevordert JEF de intrinsieke motivatie, betrokkenheid en talentontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast ziet JEF de deelnemer in zijn volledige ecosysteem, waarbij er aandacht is voor zowel de online, thuis- als schoolcontext.

Concreet

Tijdens Jeugdfilmfestival Antwerpen programmeren jongeren films voor hun eigen doelgroep.

Praktijk van de filmmaker

JEF brengt kinderen en jongeren in contact met de filmpraktijk, faciliteert ontmoetingen met filmprofessionals en laat hen proeven van het filmproces en van filmproductie.

Concreet

De workshopbegeleiders van JEF zijn filmmakers die hun passie en kennis overbrengen op kinderen en jongeren.

Brede sociaal-culturele context

Filmeducatie kan niet losstaan van lokale of globale issues. Een film reflecteert immers steeds een specifieke culturele context en/of visie. JEF heeft oog voor deze brede sociaal-culturele context van film en tracht deze in te bedden in alle onze producten en projecten.

Concreet

Voor de filmselectie voor het onderwijs worden films gezocht over relevante en actuele thema’s die aansluiten bij de leefwereld van een divers publiek, thema’s die de blik op de wereld verruimen en het publiek de kans geven om te bepalen in welke wereld ze willen leven. In ons lesmateriaal bespreken we altijd de inhoud van deze thema’s.

Leerproces

Leerproces

Voor JEF is het proces waardevoller dan het resultaat. Het leerproces start vanuit de bestaande inzichten en het niveau van de deelnemer. Via opdrachten krijgen de deelnemers nieuwe inzichten die voortbouwen op de bestaande. Op dat moment leren ze iets nieuws.

Tijdens de opdrachten spelen we in op meerdere filmwijze competenties. Tijdens een workshop staat nooit één competentie centraal, maar wordt deze steeds gecombineerd met competenties zoals reflecteren, experimenteren, delen, etc.

Er is bij de opdrachten vaak ruimte voor eigen initiatief en exploratie. Open en vrije opdrachten worden afgewisseld met afgebakende opdrachten. Zo bieden we een context om te creëren en te leren. Het evenwicht tussen de autonomie van de deelnemer en een opbouwende structuur is belangrijk om een veilige omgeving te scheppen, waarin experimenteren - en ook falen - mogelijk is. De mate van complexiteit, openheid en zelfsturing kan variëren, afhankelijk van het opzet en de duur van het traject.

Concreet

  • In de lesmappen reiken we inspiratie aan voor een actieve filmverwerking in de klas. Leerkrachten krijgen een ruime keuze om hun opdrachten af te stemmen op het niveau en de bestaande inzichten van de klas.
  • In een leerproces is de onderlinge communicatie en samenwerking tussen deelnemers heel belangrijk. JEF schept altijd een veilige context die samenwerken stimuleert. We laten de deelnemers ook van elkaar leren, door peer-to-peer learning.
  • Tijdens workshops en in lesmappen stimuleren we interactie. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog, maken samen een filmpje, etc. De begeleider heeft oog voor deze peer-to-peer learning, door kinderen elkaar een bepaalde techniek te laten uitleggen.

Plezier

JEF gelooft dat plezier een onmisbare factor is in een leerproces. Om de fun-factor te verhogen, hebben we extra aandacht voor de intrinsieke motivatie van de deelnemers. We bouwen steeds verder op bestaande inzichten om vervolgens uitdagingen te scheppen via opdrachten. Autonomie en eigen inbreng tijdens opdrachten zijn belangrijk om het eigenaarschap te vergroten. We hebben aandacht voor speelse werkvormen, waardoor de deelnemers spelend gaan leren.

Concreet

In het XL-Medialab op Jeugdfilmfestival Antwerpen is deze fun-factor het meest zichtbaar. Kinderen spelen er met installaties en komen zo - onbewust - tot nieuwe inzichten.

JEF werkt aan film- en gamewijsheid door een leuk leerproces te initiëren, gebaseerd op de actieve betrokkenheid van de deelnemers in een authentieke leeromgeving. Dit model is het resultaat van onze aanhoudende zoektocht naar de ideale methodiek.

We implementeren deze methodiek doorheen heel ons aanbod: van lesmateriaal, workshops en installaties tot het XL-Medialab.

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Deel ze met ons via meerdanfilm@jeugdfilm.be